Eckert & Ziegler BEBIG, Mick Radio-Nuclear Instruments, WOLF-Medizintechnik (WOmed)

Pressemitteilungen

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Wenn Sie Fragen zu unseren Pressemitteilungen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular der Website kontaktieren. Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten unseres Unternehmens auf dem Laufenden:
 
Print

IBt - International Brachytherapy s.a. : Jaarresultaten 2007

Jaarresultaten 2007
EMBARGO tot
donderdag 6 maart 2008 - 17.40 Brusselse tijd

Resultaten 2007
- Weerslag van de stopzetting van de directe verkopen in de USA
- Vooruitgang in Q4 2007

Vooruitzichten
- Nr. 1 in Europa na de overname van Bebig GmbH
- Nettowinst vooruitzicht vanaf 2008

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS - IFRS

(in duizend euro)  BJ 2007  BJ 2006  Var. in %   Q 4, 2007 
Verkoop en prestaties  10.945  9.595  + 14%  3.156 
a. Omzet  8.840  8.329  + 6 %  2.181 
b. Andere opbrengsten   2.105  1.266  + 66 %  975 
EBITDA (1)  (705)  131  nvt  (13) 
Bedrijfsresultaat  (2.280)  (1323)  -72 %  (225) 
Financieel resultaat  261  47  + 115 %  339 
Courant resultaat   (2.019)  (1.276)  - 58 %  113 
Aandeel IBt in het nettoresultaat  (2.369)  (1.444)  - 64 %  61 
Impact - stopzetting van activiteiten  (6.244)  nvt  nvt  nvt 
Aandeel IBt in het nettoresultaat na impact stopzetting van activiteiten  (8.613)  nvt  nvt  nvt De cijfers, opgenomen in deze tabel en uitgedrukt in duizend euro, zijn de geconsolideerde resultaten van de groep IBt.

(1) EBITDA = Earnings Before Interest Taxes, Depreciation and Amortization
(2) De voorstelling van de gegevens voor de resultaten van BJ 2006 werd licht aangepast (ten opzichte van het op 28 februari 2007 gepubliceerde persbericht) om in overeenstemming te zijn met de huidige IFRS-nomenclatuur. Deze aanpassing heeft geen invloed op de omzet, noch op het nettoresultaat en de EBITDA.
(3) De commissaris heeft bevestigd dat op basis van de huidige stand van zijn werkzaamheden, er geen elementen zijn die de boekhoudkundige informatie zoals opgenomen in dit communiqué aanzienlijk zouden wijzigen.

SLEUTELELEMENTEN

De omzet, voortvloeiend uit de verkoop van producten na aftrek van de winstmarge uitgekeerd aan de distributiepartners, steeg met 6 % in vergelijking met vorig jaar. Die verkopen bestaan vooral uit de verkoop van implantaten met jodium-125 op het Europese vasteland. De rest van de omzet bestaat enerzijds uit verkopen gerealiseerd door de Amerikaanse dochteronderneming, IBt Inc. in de loop van de eerste drie kwartalen van het jaar (voor een bedrag van 0,83 miljoen euro), en anderzijds uit de verkoop van uitrustingen en hulpstukken van brachytherapie (gerealiseerd door IBt in zijn hoedanigheid van distributeur voor de producten van de ondernemingen Isodose Control en IBA).

De andere exploitatieopbrengsten hebben vooral betrekking op de stopgezette productie, op de ontvangst van door de firma IsoRay Inc. gestorte bedragen in het kader van een technologische licentieovereenkomst tussen de beide ondernemingen, en op een belangrijke afstand van vordering (eenmalig element van nature). De bedrijfslasten zijn als volgt verdeeld: grondstoffen (2,85 miljoen euro), diensten en diverse goederen (3,81 miljoen euro), personeelskosten (4,89 miljoen euro), afschrijvingen (1,58 miljoen euro) en overige lasten (0,1 miljoen euro).

Het financieel resultaat is in hoofdzaak het resultaat van de belegging van middelen.

De EBITDA en het courant resultaat evolueren in dalende lijn. Zij werden dit jaar getroffen door twee belangrijke verliesposten: (1) de bedrijfsresultaten van de Amerikaanse dochteronderneming, IBt Inc., en (2) de productie van het radioactieve isotoop Pd-103 in de vestiging van Seneffe en de ermee verbonden assemblage van implantaten.

Het nettoresultaat wordt belast met een eenmalige verliespost van 6,24 miljoen euro. Dit verlies ligt, omwille van een wisselverlies op de vordering op de dochteronderneming, ietwat hoger dan aanvankelijk geraamd
Dit eenmalig boekhoudkundig verlies werd al aangekondigd en opgenomen in de resultaten van het derde kwartaal. In wezen heeft dit verlies geen invloed op de cashsituatie. De belangrijkste elementen van dit verlies zijn de volgende:
- Versnelde afschrijvingen - materiële en immateriële vaste activa (5,4 miljoen euro). Dit heeft in hoofdzaak betrekking op (1) de beide in Seneffe geïnstalleerde cyclotronen en (2) de gekapitaliseerde kosten in het kader van de ontwikkeling van het implantaat OptiSeed103
- Waardeverminderingen (0,2 miljoen euro) op de voorraad grondstoffen en afgewerkte producten.
- Personeelskosten en overige lasten (0,4 miljoen euro) met inbegrip van opzeggingsvergoedingen, vergoedingen verschuldigd door de toepassing van contractuele verbintenissen, en provisies.
- Wisselverlies op vorderingen (0,3 miljoen euro).

COMMENTAAR

Deze groepsresultaten zijn de weerslag van een moeilijk 2007 voor IBt.

Zij worden inderdaad in sterke mate getroffen door het verlies dat het gevolg is van de beslissing om de directe verkopen in de Verenigde Staten stop te zetten en, als gevolg daarvan, de beslissing om de productie van het isotoop Pd-103 in Seneffe en het daarmee verbonden product te beëindigen.

Deze beslissingen werden ingegeven door de veranderingen in de Verenigde Staten op het vlak van de terugbetaling van de gezondheidszorgen, en door de ongunstige evolutie van de wisselkoers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Door deze beslissingen te treffen, konden twee belangrijke verliesposten, die bovendien een belangrijke cashdrain voor de groep betekenden, worden stopgezet. Er werd van uit gegaan dat deze beslissingen een negatieve impact zouden uitoefenen op de omzet maar positief zouden uitwerken op het nettoresultaat (zie ons persbericht van 27 november).

Tegen deze achtergrond zijn de in het vierde kwartaal 2007 geboekte cijfers hoopgevend. In het vierde kwartaal steeg de omzet ten opzichte van het derde kwartaal immers met 9 %, en dit ondanks het verdwijnen van de op de Amerikaanse markt gegenereerde opbrengsten. De EBITDA is nagenoeg in evenwicht.

VOORUITZICHTEN

De recente overname van de activiteiten van de groep Bebig GmbH op het vlak van de permanente implantaten verandert de vooruitzichten van de groep sterk.

Dankzij deze vorige week afgeronde acquisitie verdubbelt IBt van omvang. Onze groep heeft voortaan een marktaandeel van meer dan 40 % en neemt in zijn sector duidelijk de leiding in Europa. Hij is vandaag in haast alle belangrijke markten actief dank zij zijn filialen: Frankrijk, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Italië en Spanje, en een uitgebreid net distributeurs.

In 2008 zullen met de producten van de groep meer dan 5.000 mensen worden behandeld.

Op dit ogenblik besteden wij vooral prioriteit aan de snelle integratie van de distributienetten, van de operationele groepen gevestigd in Berlijn en Seneffe, en van de teams van beide ondernemingen.

In de komende kwartalen zal IBt zijn ontwikkelingsstrategie voortzetten, gericht op de creatie van een groep met een sterke identiteit die de standaard moet worden in de sector van de kankerbehandeling door brachytherapie en voor wat betreft de innovaties in dit specifieke segment.

Deze strategie zal worden geschraagd door zowel een organische groei (door de uitbreiding van het distributienet en de verbreding van het productengamma) als een externe groei. In deze context en in het kader van de transactie met groep Eckert Ziegler, heeft IBt een optie genomen op de overname van een andere divisie van die groep. Eckert Ziegler is actief in de sector van de behandeling van kanker door tijdelijke implantaten ("afterloader"), een branche die perfect aansluit op de activiteiten van IBt. De optie is één jaar geldig maar de onderneming neemt zich voor een snelle beslissing ter zake te nemen. Agenda

15 maart 2008 - deelname aan de door Cash georganiseerde "Dag van het aandeel"
2 juni 2008 - algemene vergadering van aandeelhouders

Contact: +32-64- 520 811
François Blondel, CEO
Laurence Goemaere, Investors Relations Manager
Internet : www.ibt.be  

Back