Eckert & Ziegler BEBIG, Mick Radio-Nuclear Instruments, WOLF-Medizintechnik (WOmed)

Pressemitteilungen

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Wenn Sie Fragen zu unseren Pressemitteilungen haben, können Sie uns gerne über das Kontaktformular der Website kontaktieren. Bleiben Sie über die neuesten Nachrichten unseres Unternehmens auf dem Laufenden:
 
Print

IBt - International Brachytherapy s.a. : Resultaten H1, 2008

Resultaten H1, 2008 - IBt

Gereglementeerde informatie

EMBARGO tot 29 augustus 2008

17.40 u. - Brussel
Sterk stijging van Bedrijfsresultaten dankzij de integratie van BEBIG GmbH

Omzet + 61 %

EBITDA + 99 %

Eerste halfjaarlijkse winst exclusief herstructureringskosten

Herstructurering van de site van Seneffe afgerond

Vooruitzichten worden bevestigd

Samenvatting van de financiële elementen

Voorafgaande opmerking

De cijfers in de onderstaande tabellen hebben betrekking op de boekhoudkundige resultaten van de groep in overeenstemming met de IFRS-normen. Ze werden geconsolideerd, maar niet gecontroleerd. We wijzen erop dat de vergelijkingsbasis van de cijfers over het eerste halfjaar van 2007 en 2008 beïnvloed werden door het feit dat het activiteitendomein van de groep tussen beide periodes in sterk gewijzigd is. Meer bepaald:

(1) Naar aanleiding van de in september 2007 genomen beslissing om de activiteiten op het vlak van Pd-103 af te stoten, werden de financiële gegevens voor H1 2007, die in de onderstaande tabellen opgenomen zijn, herwerkt zodat deze uitsluitend de gegevens met betrekking tot de verdergezette activiteiten weerspiegelen, namelijk de productie en verkoop van jodium 125,

(2) Verder werd het activiteitendomein met de consolidatie van de activiteiten van BEBIG GmbH sinds 29 februari 2008 uitgebreid, wat een gevolg is van de overname van deze vennootschap eind februari 2008.

Geconsolideerde resultatenrekening

In duizend EUR   1e halfjaar 2008  1e halfjaar 2007  Verschil 
Omzet  6.881  4.264   + 61 % 
Kosten van verkoop  -3.705  -2.131   + 74 % 
Bruto marge  3.175  2.133   + 49 % 
Verkoop- en marketingkosten  -2.018  -1.569   + 29 % 
Algemene en administratieve kosten  -1.209  -758   + 59 % 
R&D kosten  -353  -241   + 46 % 
Andere verplichtingen en bedrijfsopbrengsten  1.401  735   + 73 % 
EBITDA  1.646  826   + 99 % 
EBIT  942  299   + 215 % 
Financieel resultaat  -145  62   NA 
Resultaat voor belastingen  796  361   + 120 % 
Belastingen  -326  -84   + 288 % 
Aandeel van derden  -97  -147   - 34 % 
Netto resultaat - aandeel IBt voor niet-recurrente elementen  373  130   + 187 % 
Niet-voortgezette activiteiten    -1.044  NA 
Impact herstructurering  -3.740    NA 
Netto resultaat  -3.366  -914   - 268 % Overzicht van de balans

In duizend EUR   Per 30 juni 2008  Per 31 december 2007 
Vaste activa  37.299   12.673  
Immateriële vaste activa  864   6  
Materiële vaste activa  8.430   5.013  
Financiële vaste activa  3.035  
Belastinglatenties  7.653   7.653  
Goodwill  16.784  
Andere vaste activa  534   1  
     
Vlottende activa  11.410   5.000  
Voorraden  2.035   798  
Handelsvorderingen  3.919   1.127  
Overige vorderingen  2.465   69  
Kasmiddelen  2.990   3.006  
     
Activa bestemd voor de verkoop    137  
     
TOTAAL ACTIVA  48.708   17.810  
     
Eigen vermogen  30.371   11.273  
Belangen van derden  320   222  
Voorzieningen  4.652   62  
Schulden op meer dan één jaar  6.352   3.103  
Schulden op ten hoogte één jaar  7.014   2.831  
     
Passiva bestemd voor de verkoop    320  
     
TOTAAL PASSIVA  48.708   17.810  Mutatie overzicht van het eigen vermogen

  Aandelen -kapitaal  Uitgifte-premies  Reserve  Omrekenings-verschillen  Eigen vermogen 
Boekwaarde op  6.692  30.946  -26.256  -110  11.272 
31/12/2007           
Winst van de periode      -3.366    -3.366 
Wisselkoersverschillen        -159  -159 
Kapitaalverhoging  4.183  19.239      23.422 
Andere    -798      -798 
Boekwaarde op  10.875  49.387  -29.622  -269  30.371 
30/06/2008           BEHEERSVERSLAG

I. Belangrijkste gebeurtenissen

Voor dit eerste halfjaar moet worden gewezen op twee belangrijke gebeurtenissen voor de groep IBt:

- de ontwikkeling door externe groei: overname van alle aandelen van de vennootschap die tot dan de belangrijkste Europese concurrent was, namelijk de Duitse onderneming BEBIG GmbH, en

- de aankondiging en daarna implementatie van een plan voor de reorganisatie van de activiteiten van de grotere groep.

(1) Externe groei - overname van de aandelen van BEBIG GmbH

Februari 2008: aankondiging van een transactie met de in Berlijn gevestigde Duitse vennootschap Eckert & Ziegler AG (EZAG) met het oog op de overname door IBt NV van de aandelen van de vennootschap BEBIG GmbH, een van de dochters van de groep EZAG. Binnen de groep EZAG was BEBIG de entiteit waarin alle activiteiten op het vlak van behandeling van kanker met permanente brachytherapie-implantaten ondergebracht waren.

We herinneren er nogmaals aan dat IBt in het kader van deze transactie het volledige kapitaal van de vennootschap BEBIG GmbH overgenomen heeft (inclusief de verbonden entiteiten, d.w.z. de dochterondernemingen in Spanje en Italië en de vestigingen in Frankrijk en India) voor een bedrag van 23,4 miljoen EUR. De waardering van deze transactie gebeurde op basis van twee elementen:

- een veelvoud van 5,5 keer de EBITDA (in 2007 gerealiseerd door het geconsolideerde BEBIG),

- de waarde van het "netto bedrijfskapitaal" van diezelfde groep.

Om de transactie te kunnen financieren, heeft IBt in het totaal 6.750.000 nieuwe aandelen uitgegeven tegen de prijs van 3,45 EUR/aandeel die allemaal onderschreven werden door EZAG. Ten gevolge van deze participatie heeft EZAG vandaag 29,9% van het stemrecht van de groep. De resultaten van de samengebrachte entiteiten worden sinds 1 maart 2008 geconsolideerd.

Dankzij deze strategische operatie is de groep IBt twee keer zo groot geworden en is hij vandaag in Europa de onbetwiste marktleider in zijn activiteitendomein.

(2) Reorganisatie en integratie

Juni 2008: aankondiging van een plan met betrekking tot de reorganisatie en integratie van de activiteiten van de groep. De groep heeft twee operationele sites: één in Seneffe en één in Berlijn. Op beide sites werden grotendeels dezelfde activiteiten ontwikkeld.

Om de werking te optimaliseren voorzag het plan in

(a) enerzijds, het concentreren in Seneffe van de activiteiten Verkoop en Marketing, R&D met betrekking tot de intellectuele eigendom van IBt en algemene diensten van de moederonderneming (Finance, HR, IR, Legal, enz.), en,

(b) anderzijds, het concentreren van alle productieactiviteiten op de site van Berlijn en de stopzetting van de productie van de implantaten InterSource en InterStrand.

Deze beslissingen hadden twee belangrijke gevolgen:

(1) Op operationeel vlak: voor wat de site van Seneffe betreft, in de mate dat voorzien was dat de afdeling "Manufacturing" zou worden gesloten, werden onmiddellijk een procedure inzake collectief ontslag ("wet Renault"), het overleg en vervolgens de onderhandelingen met de vakbondsvertegenwoordigers van de werknemers opgestart.

Deze procedure werd op 15 juli afgerond.

Ze heeft geleid tot het ontslag of de niet-vernieuwing van de contracten van in het totaal 35 mensen (op een totaal personeelsbestand van 108 mensen). Alle kosten van deze herstructurering werden geboekt in de resultaten over dit eerste halfjaar: cf. onderstaande details.

(2) Op commercieel vlak: tijdens deze periode is de groep er grotendeels in geslaagd om de impact van deze beslissingen op de levering aan en de organisatie van zijn klanten-ziekenhuiscentra te beperken of te minimaliseren.

In functie van de specifieke toestand van de Nederlandse markt heeft de vennootschap, in Augustus, echter het aandeel verkocht dat ze aanhield in het kapitaal van haar verdeler CurieMed b.v. Deze aandelen werden verkocht aan de partner die al in het kapitaal van de onderneming participeerde. Dit verkoop heeft geen wezenlijke invloed gehad op het financieele resultaat van de groep.

De consolidatiekring zal worden gewijzigd en de resultaten van deze dochterondernemingen zullen vanaf 1 juli niet langer geconsolideerd worden.

II. Opmerkingen bij de belangrijkste geconsolideerde cijfers

Resultatenrekening

De omzet gegenereerd door de verkoop van producten bedroeg na aftrek van de marge betaald aan de distributiepartners 6,9 miljoen EUR, een stijging met 61% in vergelijking met het eerste halfjaar 2007. Deze stijging kan in hoofdzaak verklaard worden door de integratie van de omzet van BEBIG. De omzet afkomstig van BEBIG vertegenwoordigt 49% van de omzet over het eerste halfjaar.

De andere bedrijfsopbrengsten hebben in hoofdzaak betrekking op de geactiveerde productie en een belangrijke afboeking van vorderingen (van nature een niet-recurrent element).

Langs de uitgavenzijde zien de exploitatiekosten en hun evolutie in vergelijking met het jaar voordien er als volgt uit:

(1) Kosten van verkoop: 3,71 miljoen EUR (+ 73,9%)

(2) Kosten van verkoop en marketing: 2,0 miljoen EUR (+ 28,6%),

(3) Algemene en administratieve kosten: 1,2 miljoen EUR (+ 59,5%),

(4) Kosten onderzoek en ontwikkeling: 0,4 miljoen EUR (+46,3%)

(5) Andere lasten: 0,1 miljoen EUR (-25,6%)

De evolutie van deze lasten hangt vooral samen met de integratie van de lasten van BEBIG GmbH.

De EBITDA en het Courant Resultaat exclusief herstructureringskosten zijn fors gestegen.

Het netto resultaat wordt beïnvloed door een niet-recurrent verlies van
3,74 miljoen EUR als gevolg van de voorziening die aangelegd werd in het kader van de herstructurering van de activiteiten van de groep op de site van Seneffe. De belangrijkste elementen van dit boekhoudkundige verlies zijn de volgende:

(1) Versnelde afschrijvingen - Materiële en immateriële vaste activa
(1,1 miljoen EUR),

(2) Waardeverminderingen (0,7 miljoen EUR) met betrekking tot de voorraad grondstoffen en afgewerkte producten,

(3) Personeelskosten en andere lasten (1,9 miljoen EUR) zoals de verbrekingsvergoedingen, de vergoedingen die voortvloeien uit de toepassingen van contractuele bepalingen.

Balans

Activa

De immateriële vaste activa (voor een bedrag van 0,86 miljoen EUR) omvatten, enerzijds, de netto waarde van de ingebrachte technologische procedés die afgeschreven worden over de periode tijdens dewelke deze procedés bescherming genieten en, anderzijds, de netto waarde van de ontwikkelingskosten, die lineair afgeschreven worden over een periode van 5 jaar.

De materiële vaste activa, exclusief gecumuleerde afschrijvingen, zijn goed voor
8,43 miljoen EUR. De belangrijkste posten zijn hier, onder meer: 2,09 miljoen EUR voor de gronden en het gebouw in Seneffe en 1,11 miljoen EUR voor het exploitatiematerieel (productie-installaties, enz.). Voor de volledige versnelde afschrijving van dit deel van de activa werd, zoals hierboven aangegeven, in het kader van de herstructurering een voorziening aangelegd.

De voorraden zijn goed voor 2,04 miljoen EUR, waar 0,7 miljoen EUR het voorwerp uitmaakt voor een voorziening voor waardevermindering. De vorderingen op ten hoogte een jaar zijn goed voor 6,38 miljoen EUR en bestaan hoofdzakelijk uit handelsvorderingen. De kasbeleggingen en beschikbare middelen zijn goed voor 2,99 miljoen EUR.

Passiva

De eigen middelen ten belope van 30,37 miljoen EUR omvatten het kapitaal van 10,88 miljoen EUR, uitgiftepremies ter waarde van 49,38 miljoen EUR waarvan het verlies over het boekjaar (na bestemming van het resultaat) en het overgedragen verlies voor een bedrag van 26,45 miljoen EUR moeten worden afgetrokken.

De in de balans opgenomen voorzieningen zijn goed voor 4,65 miljoen EUR. Deze voorziening omvat in hoofdzaak het bedrag voor de herstructurering
(3,74 miljoen EUR).

De schulden zijn goed voor in het totaal 13,37 miljoen EUR. Het totaal voor de schulden op meer dan één jaar bedraagt 6,35 miljoen EUR en kan worden onverdeeld in vier posten:

(1) een schuld voortvloeiende uit een lening van de onderneming Eckert & Ziegler die aangegaan werd in het kader van de transactie voor de wederinkoop van de aandelen van de vennootschap BEBIG GmbH voor een bedrag van 2,8 miljoen EUR.

(2) een verplichting met betrekking tot de recyclage van de activa van de site van Berlijn voor een bedrag van 1,6 miljoen EUR.

(3) de boeking onder schulden van 1,2 miljoen EUR die betrekking heeft op de bedragen die in het kader van de financiering van R&D-projecten van het Waalse Gewest ontvangen werden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de daadwerkelijke terugbetaling van deze bedragen onderworpen blijft aan bepaalde voorwaarden.

(4) een schuld ten gevolge van de financiering van de aankoop van uitrusting via leasing (0,3 miljoen EUR).

De schulden op ten hoogte één jaar zijn handelsschulden, 2,80 miljoen EUR, financiële en sociale schulden, 0,72 miljoen EUR, schulden die vervallen binnen het jaar, 1,85 miljoen EUR en andere schulden, 1,63 miljoen EUR die hoofdzakelijk afkomstig zijn van de nieuwe Duitse dochter BEBIG GmbH.

III. Vooruitzichten

De overname van de vennootschap BEBIG GmbH eind februari heeft de vooruitzichten van de groep aanzienlijk gewijzigd.

De grotere groep IBt profileert zich vandaag als een belangrijke Europese speler in zijn sector, een speler die de financiering van zijn verkoop, zijn ontwikkeling en zijn marketingkosten kan spreiden over een veel grotere inkomstenbasis. IBt is vandaag via zijn verschillende filialen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België, Italië en Spanje en zijn uitgebreide distributienetwerk actief op zowat alle belangrijke markten. De hoofddoelstelling voor IBt is om zijn integratieplan verder te zetten.

Met betrekking tot toekomstige strategische ontwikkelingen heeft IBt nog steeds een aankoopoptie op bepaalde activa van de Eckert & Ziegler groep. Deze activa omvatten voornamelijk de zogenaamde "afterloading"-divisie van de firma (nota: afterloaders zijn medische toestellen ten behoeve van kankerbehandeling door het tijdelijk inbrengen van radioactieve bronnen ipv permanente radioactieve implantaten). De beslissing over het al dan niet lichten van deze optie zal in de komende maanden worden genomen.

Op financieel vlak bevestigt IBt dat de onderneming verwacht om voor het eerst op jaarbasis winst te kunnen boeken, exclusief herstructureringskosten.

Verklaringen - Art.13 van het K.B. van 14.11.2007

De heren Andreas Eckert, Voorzitter van de Raad van Bestuur, en François Blondel, CEO, Afgevaardigd-Bestuurder,

Verklaren dat, voor zover zij weten:

a. Het tussentijds verslag een getrouw verslag bevat van de belangrijkste gebeurtenissen en, in voorkomend geval, van de belangrijkste transacties tussen verbonden partijen in de loop van de eerste 6 maanden van het boekjaar en van hun impact op de verkorte financiële staten.

b. De verkorte financiële staten, die voorbereid werden in overeenstemming met de van toepassing zijnde boekhoudkundige normen, niet het voorwerp uitgemaakt hebben van een beperkte herziening door de commissaris-revisor, een getrouw beeld geven van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de emittent en de ondernemingen die binnen de consolidatiekring van de groep vallen.

Voor meer informatie

Mevrouw Laurence Goemaere

Investors Relations Manager

IBt n.v.

Tel: +32 64 520 811

E-mail: ir@ibt.be

Internet: www.ibt.be   

Back